دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / صفحات / شرکت ها و هسته های فناور مرکز

شرکت های دانش بنیان و هسته های فناور مرکز

 

شرکت های دانش بنیان

شرکت دانش بنیان مدیریت بهره برداری داناب غرب با عنوان طرح تولید پمپ پریستالتیک، رئیس هیئت مدیره دکتر پرویز محمدی

حمایت صورت گرفته: 25 میلیون ریال پرداخت شده و یک میلیارد ریال در دست اقدام

 

 

هسته های فناور

هسته فناور با عنوان طرح احداث و بهره برداری گلخانه پرورش گل، گیاهان زینتی و دارویی، رئیس هسته دکتر علی الماسی