دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های تخصصی / کمیته تحقیقاتی بهداشت حرفه ای و ایمنی