مدیر جرایی مرکز : دکتر شهرام اکبری

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

sakbari000@yahoo.com

لینک به سامانه پژوهان                                                                                                      

 

کارشناس مرکز:

دکتر مهسا کلانتری

مدرک تحصیلی: دکترای پزشکی عمومی

  لینک به سامانه پژوهانمهسا کلانتری

آدرس:

کرمانشاه-میدان ایثار-بلوار دولت آباد-جنب بیمارستان فارابی دانشکده بهداشت- مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیرگذار بر سلامت تلفن  08338281991    کد پستی6719851351