اعضای کمیته تحقیقاتی مدیریت و اقتصاد در نظام سلامت

دبیر کمیته : دکتر بهزاد کرمی متین


اعضای کمیته:

دکتر ستار رضایی
دکتر علی کاظمی کریانی
دکتر مسلم صوفی
دکتر فرید غریبی
دکتر سعید امینی
مهندس افشار حیدری
مهندس عباداله باوندپور