دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های تخصصی / کمیته تحقیقاتی اپیدمیولوژی و ریجستری بیماری ها