اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقاتی مدیریت و اقتصاد در نظام سلامت

1.    چالش های ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در شهرستانهای استان کرمانشاه   
2.    چالش ها و فرصت های گردشگری پزشکی در استان کرمانشاه به منظور طراحی الگوی مبتنی بر شواهد   
3.    مدل های مناسب ارتقاء کیفیت خدمات ارائه شده در نظام سلامت   
4.    بررسی آثار اقتصادی ناشی از توسعه نامتوازن و تهدیدهای محیطی   
5.    اجرای طرح نظام سلامت و آثار آن در بخش های مختلف   
6.    رضایتمندی خدمت گیرندگان از خدمات دریافت شده بخش دولتی و خصوصی   
7.    کیفیت ارائه خدمات بهداشتی – درمانی   
8.    سنجش نابرابری و عدالت در سلامت و استفاده از خدمات درمانی   
9.    فناوری در عرصه های مختلف بهداشتی   
10.    ارزیابی تاثیر طرح تحول نظام سلامت بر عملکرد مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت   
11.    تحلیل هزینه - اثر بخشی خدمات درمانی   
12.    کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه   
13.    تحلیل اقتصادی نظام سلامت