دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مقالات مرکز / نحوه آدرس دهی علمی مرکز در مقالات

آدرس­دهی مرکز تحقیقات در مقالات: مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

Affiliation: Research Center for Environmental Determinants of Health (RCEDH), Kermanshah University of Medical Sciences, Kermanshah, Iran.

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۵ اسفند ۱۳۹۲ ۰۸:۴۵