اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقاتی اپیدمیولوژی و ریجستری بیماری ها

1.    اپیدمیولوژی و طراحی مداخلات بهداشتی در پیشگیری وکنترل بیماریهای شایع و بومی    
2.    اپیدمیولوژی و رجیستری بیماری ها
3.    اپیدمیولوژی و پیشگیری از سوانح و حوادثخانگی،شغلی و جاده ای    
4.    پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر و ارتقاء کمی و کیفی سلامت    
5.    اپیدمیولوژی، اتیولوژی و کنترل رفتارهای پرخطر در جوانان با تاکید بر آموزش و تغییر نگرش    
6.    اپیدمیولوژی و پیشگیری شناسایی زودهنگام درمان و بازتوانی سوء مصرف مواد    
7.    اپیدمیولوژی، پیشگیری زودهنگام، درمان و بازتوانی دیابت    
8.    اپیدمیولوژی، پیشگیری، درمان و بازتوانی استئوپروز    
9.    اپیدمیولوژی، اتیولوژی،پیشگیری، شناسایی زودهنگام، درمان و بازتوانی اختالالت روانشناختی    
10.    اپیدمیولوژی، درمان و بازتوانی بیماری های ریوی (با تاکید بر COPD، تومورهای ریوی و. ...)    
11.    اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های شایع پوستی    
12.    ثبت داده های بیماری هادارای اولویت    
13.    کاربرد روش های نوین اپیدمیولوژی در شناسایی و پیشگیری از بیماری های واگیر    
14.    روش های پیشگیری، درمان و کنترل بیماری های نوپدید    
15.    بیماری های واگیر منتقله از راه آب و غذا    
16.    تعیین بار بیماری های غیر واگیر    
17.    اپیدمیولوژی و کنترل بیماری های نقص ایمنی و اتوایمون