دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / آزمایشگاه ها / آزمایشگاه تحقیقات پیشرفته