حوزه های پژوهشی

حوزه های پژو هشی مرکز تحقیقات عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت

1.     عوامل شیمیایی زیان آور زیست محیطی

2.      عوامل فیزیکی زیان آور زیست محیطی

3.      ناهنجاریهای اجتماعی

4.      عوامل زیان آور محیط های کاری و بهداشت کار

5.      عوامل آلاینده مواد غذایی و تغذیه سالم

6.       عوامل موثر بر آلودگی آب

7.      آلودگی هوا ناشی از گرد و غبار

8.      عوامل محیطی موثر بر تصادفات جاده ای

9.      عوامل موثر بر آسیب های اجتماعی شایع در استان و منطقه

10.  عوامل موثر بر بهداشت روانی و سلامت روان

11.  مدیریت و نظارت در نظام پزشکی استان

12.  عوامل اقتصادی موثر بر سلامت

13.  آموزش و ارتقا سلامت

14.  مطالعات اپیدمیولوژیک در خصوص بیماریهای شایع منطقه

15.  راه اندازی سیستم های ثبت داده های بیماریها و وقایع سلامت

16.   مطالعات هزینه اثر بخش خدمات سلامت

17.  بررسی فرآیندهای ارائه خدمات سلامت

مطالعات نابرابری و بهرمندی از خدمات سلامت

اولویت های پژوهشی

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات عوامل محیطی مؤثر بر سلامت:

     1- بررسی چالش های ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی پزشکی در کرمانشاه و سایرشهرستان های استان  

   2- بررسی چالش ها و فرصت های گردشگری پزشکی در استان کرمانشاه به منظور طراحی الگوی مبتنی بر شواهد

  3- بررسی روش های مختلف تصفیه و بازیافت فاضلاب های شهری و روستایی و صنعتی به منظور باز چرخش منابع

  4- بررسی روش های مختلف جمع آوری ،انتقال و دفع پسماندهای شهری ،بیمارستانی،صنعتی و کشاورزی به منظور کاهش آلودگی و باز چرخش منابع                                                                                                                     

5- بررسی روش های مختلف تصفیه آب های سطحی و زیر زمینی برای مصارف مختلف شرب و صنعتی با تأکید بر تکنو لوژی های بومی شهری و به روز جهان                                                                                                

     6 - بررسی اثرات اقتصادی ،اجتماعی ،زیست محیطی و بهداشتی ریزگزدها و ارائه راهکارهای تقلیل اثرات

7- بررسی مشخصات فیزیکی،شیمیایی،میکروبی، رادیولوژیکی و...ریزگرد ها و ارائه راهکارهای مرتبط با آنها به صورت فردی ودر محیط های عمومی                                                                                                         

8   - بررسی تأثیر منابع آلاینده هوای شهر کرمانشاه با تأکید بر آلودگی صنایع شرق شهر کرمانشاه و سوزاندن بقایای مزارع و ارائه کنترل آنها                                                                                                         

    9 -تهیه و ارزیابی بالینی غذاهای فراسودمند در کارخانه های تهیه مواد غذایی استان کرمانشاه      

10-   آموزش و ارتقا سلامت عمومی با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه

11-   مطالعات اپیدمیولوژیک در خصوص بیماریهای شایع منطقه

12-.   راه اندازی سیستم های ثبت داده های بیماریها و وقایع سلامت

13-   مطالعات هزینه -اثر بخش خدمات سلامت

14-   بررسی فرآیندهای ارائه خدمات سلامت

15-   مطالعات نابرابری و بهرمندی از خدمات سلامت