اعضای کمیته تحقیقاتی اپیدمیولوژی و ریجستری بیماری ها

دبیر کمیته : دکتر فرید نجفی

اعضای کمیته:
دکتر شهاب رضاییان
دکتر فاطمه حیدرپور
دکتر یحیی سلیمی
دکتر رویا صفری
دکتر غلامرضا عبدلی
دکتر مهدی مرادی نظر
دکتر افشین الماسی
دکتر منصور رضایی
دکتر امیرحسین هاشمیان
دکتر بهزاد مهکی