دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مقالات مرکز / مقالات ارائه شده در همایش ها