بیانیه رسالت

بیانیه ماموریت مرکز     Mission

ما بر آنیم

تا با تکیه بر الطاف الهی و سرمایه های ارزشمند منابع انسانی خود و با بهره مندی از استعدادها و تعامل سازنده و مؤثر اعضا هیات علمی، مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، محققین، دانشحویان و سایر گروههای مشاور و همکاران پژوهشی در سراسر دنیا به انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای در ابعاد مختلف عوامل محیطی موثر بر سلامت پرداخته تا در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه و نسل آینده نقش مؤثر و سازنده ای داشته باشیم.

ما به منظور گسترش بهداشت و سلامت در صددیم تا با شناخت هرچه بیشتر از عوامل محیطی موثر بر سلامت مردم را در دستیابی به بالاترین سطح سلامت یاری دهیم. با انجام پژوهش های اصیل و مبتنی بر اولویت ها و نیاز جامعه و انتشار نتایج آنها بستر مناسب جهت تصمیم گیری مسئولین و حضور در مجامع علمی پژوهشی بین المللی را فراهم نموده و در گسترش همکاری پژوهشی بین رشته ای در مسیر رو به رشد مورد نظر در افق ایران 1404 ایفای نقش می نمائیم.

ما رهبری هستیم فعال و پر تلاش در توسعه تحقیقات بنیادی سلامت محور بر پایه دانش، نوآوری و کارایی در منطقه. و برای دستیابی به رسالت خود متخصصین رشته های مختلف مرتبط با سلامت را در گروههای اپیدمیولوژی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، اقتصاد سلامت، بهداشت محیط، تغذیه، صنایع غذایی، حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، آمار حیاتی و آموزش بهداشت و ارتقای سلامت با تعاملی همه جانبه گرد هم آورده ایم.