اعضای کمیته تحقیقاتی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

دبیر کمیته : دکتر حسین اشتریان

اعضای کمیته:
دکتر بهروز حمزه
دکتر فاطمه رجعتی
دکتر ثریا سیابانی
دکتر فرزاد جلیلیان
دکتر مهدی میرزایی علویجه
میترا ابوالفتحی
مصطفی جعفری