دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / آیین نامه ها و دستورالعمل ها

فرمت پیشنهادی نگارش گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی


به منظور ایجاد وحدت رویه و یکنواختی در تهیه گزارش نهایی طرح های تحقیقاتی، رعایت فرمت زیر ضروری میباشد. ضمنا توصیه می شود فایل نسخه اصلی گزارش نهایی را جهت اعمال نظر کارشناسان علمی و اصلاحات بعدی حفظ نمائید. در نهایت یک نسخه از فایل word  گزارش نهایی کارشناسی و اصلاح شده، به حوزه معاونت تحقیقات و فناوری ارسال گردد.
یک گزارش نهائی باید شامل قسمتهای زیر باشد:
1-     صفحه عنوان: شامل عنوان طرح، شماره طرح، نام مجری و همکاران اصلی طرح.
2-    پیام پژوهشی: در صفحه دوم گزارش نهایی و با فرمت تعیین شده در سایت معاونت تحقیقات و فناوری، صفحه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی.
3-    چکیده فارسی و انگلیسی: به صورت مختصر و حداکثر در یک صفحه (شامل 350-250 کلمه) تهیه و شامل تمامی قسمتهای اصلی مقاله باشد که هر کدام با عناوین مشخص در یک پاراگراف جداگانه آمده باشند. عناوین پاراگرافها باید شامل: مقدمه، مواد و روشها، یافته ها و نتیجه گیری باشد و در انتهای چکیده کلمات کلیدی (حداقل 3 و حداکثر 5 کلمه) آورده شود.
4-    مقدمه: شامل مطالبی راجع به تعریف مسئله، اهمیت موضوع، مرور متون(پیشینه تحقیق)، دلایل و ضرورت انجام تحقیق می باشد. در مقدمه مروری بر متون و اطلاعات قبلی برای ایجاد زمینه ذهنی در خواننده و نتایج مهم بررسی های قبلی ذکر شود. افعال بکار گرفته شده در این قسمت عموما افعال گذشته باید باشد.
5-    صفحه اهداف: ( صفه مربوط به اهداف کلی و اختصاصی پروپوزال طرح ضمیمه گردد.
6-    مواد و روشها: نوع مطالعه، جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه و روش محاسبه آن، نحوه نمونه گیری، نحوه جمع آوری داده ها، روایی و پایایی ابزارهای مطالعه، معیارهای ورود و خروج، روش تجزیه و تحلیل داده ها، روشهای آماری بکارگرفته شده، مسائل مربوط به رعایت اخلاق در پژوهش و محدودیتهای انجام پژوهش در این قسمت آورده شود. این قسمت باید با دقت و شرح جزئیات کامل نوشته شود.
7-    یافته ها: تمامی یافته های تحقیق بدون انجام قضاوت در این قسمت آورده شود. معمولا یافته ها بصورت انشایی و نیز در قالب جدول و نمودار می آید. (شماره و عنوان جداول در بالا و نمودار در پایین آن نوشته شود.).
8-    بحث: یافته های عمده و روابط آنها و نتایج آزمونها ذکر شود. نتایج تحقیقات مخالف و موافق ذکر شود و نتایج این تحقیق با آنها مقایسه شود. اختلاف ها توجیه گردد و مکانیسم اثرات، کاربردهای احتمالی و همچنین پیشنهادات ذکر شود.
9-    نتیجه گیری: بسیار مختصرتر از بحث و فقط اهم نتایج بدون آوردن اعداد و ارقام و جداول بیان و نتیجه ای که از تحقیق حاصل شده است ذکر شود. در پایان نتیجه گیری می توان قسمتی را تحت عنوان تشکر و قدردانی و یا مشکلات اجرائی طرح اضافه کرد.
10-    منابع: منابع باید به روش شماره گذاری و به ترتیب استفاده در متن (روش ونکوور) تنظیم شود.
11-    ضمائم: شامل پرسشنامه ، چک لیست، فرم رضایت آگاهانه و ...) می باشد.

صفحه 1 از 8 آئیننامه برنامه پزشک پژوهشگر (Clinician-Scientist Program) مقدمه: این آئیننامه بر اساس توافقنامه مورخ 32/3/3232 میان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری و در راستای حمایت از نخبگان پزشکی و دندانپزشکی تدوین شده است. بر اساس این توافقنامه مقرر شده تا برنامه پزشک پژوهشگر طراحی شود. این برنامه باالترین فرصت تحصیلی آموزش عالی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که به پزشکان و دندانپزشکان برتر تعلق میگیرد تا عالوه بر آموزش بالینی در مقاطع تخصص/فوق تخصص/فلوشیپ، در یک زمینه خاص تحقیقاتی مربوط به رشته بالینی خود نیز آموزش دیده و به کسب مدرک DhP نیز نائل آیند. هدف از ایجاد این برنامه، کمک به رشد آکادمیک پزشکان و دندانپزشکان کشور و کاستن از روند مهاجرت نخبگان به خارج از کشور است. امید آن است که دانشآموختگان این برنامه با در دست گرفتن رهبری پژوهش، نوآوری، آموزش و توسعه روشهای نوین پزشکی در دانشگاهها و همچنین پل زدن بین علوم پایه و کاربردی گامهای مهمی در جهت خودکفایی کشور، حل مشکالت سالمت، توسعه پایدار، گسترش مرزهای دانش و ارتقاء سطح کیفی دانشگاهها بردارند. پشتوانه تأسیس این فرصت آموزشی- تحقیقاتی، تجربیات منتشر شده از برنامههای مشابه در کشورهای اروپایی و آمریکا و نیاز مبرم دانشگاههای کشور برای رسیدن به استانداردهای جهانی در آموزش و تحقیقات علوم پزشکی است. مطالعات متعدد و تجربه کشورهای پیشرفته حاکی از آن است که پزشکان متخصصی که فعالیت تحقیقاتی میکنند از توانایی و بینش ویژهای در حل مشکالت سالمت و تبدیل علوم پایه به علوم کاربردی برخوردارند. به عالوه، آموزش پزشک پژوهشگر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی نیز نقش بسزایی در جامعه دارد. لذا برای اجرایی کردن اهداف فوق هر ساله به تعداد معدودی از پزشکان/دندانپزشکان برتر امکان پژوهش و آموزش بالینی توأم در مؤسسات علمی برتر کشور داده میشود. ماده 1 :تعاریف و اختصارات: 3 .پزشک پژوهشگر به پزشک متخصص بالینی اطالق میشود که به طور متوسط حداقل 05 %از وقت خود را صرف تحقیق نماید. 3 .در این آئیننامه به منظور رعایت اختصار به تمام دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز آموزشی و پژوهشی دارای مجوز از شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی که در زمینه تحصیالت تکمیلی فعالیت دارند »مؤسسه«، به داوطلبان شرکت در برنامه پزشک پژوهشگر »دستیار« و به شورای راهبردی برنامه پزشک پژوهشگر »شورا« اطالق میگردد. این »شورا« مطابق توافقنامه میان وزارت بهداشت و معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهور متشکل است از: )3 )معاون تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت )رئیس(، )3 )معاون پژوهشی و برنامهریزی بنیاد ملی نخبگان )نایب رئیس(، )2 )مدیر کل پژوهش و آیندهسازان بنیاد ملی نخبگان، صفحه 2 از 8 )4 )معاون آموزشی وزارت بهداشت، )0 )دبیر یکی از ستادهای معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری مرتبط با موضوع برنامه پزشک پژوهشگر به انتخاب بنیاد، )6 )2 نفر از پزشکان دانشمند به انتخاب رئیس شورا. 2 .دبیرخانه شورا که مسئول اجرای کلیه مصوبات مربوط به برنامه پزشک پژوهشگر شامل مفاد این آئیننامه میباشد. 4 .دبیر شورا توسط رئیس شورا انتخاب و منصوب میگردد. ماده ۲ :ویژگیهای برنامه: 3 .محور اصلی فعالیتهای برنامه پزشک پژوهشگر، کسب دانش و مهارتهای بالینی و پژوهشی بطور همزمان و هدفمند در یک حیطه خاص از علم پزشکی است. 3 .برنامه پزشک پژوهشگر مقطع جدید دانشگاهی نبوده و کاریکولوم آموزشی آن عمالً ترکیبی از محتوای دوره تخصصی یا فوق تخصص/فلوشیپ بالینی به عالوه دوره research by PhD است. 2 .کلیه قوانین حاکم بر آموزش دوره تخصص و یا فوق تخصص/فلوشیپ های بالینی و همچنین دوره research by PhD در برنامه پزشک پژوهشگر نیز اعمال میشود مگر آنکه در این آئیننامه بصورت دیگری آمده باشد. 4 .پذیرش دستیاران این برنامه در قالب ظرفیت استعدادهای درخشان و یا مازاد بر ظرفیت ورودی دورههای تخصصی یا فوق تخصصی در دانشگاههای کشور خواهد بود. 0 .شرکت در برنامه پزشک پژوهشگر برای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی کامالً اختیاری است. 6 .هیچگونه محدودیتی در نوع استخدام )پژوهشی، آموزشی و یا درمانی( برای فارغالتحصیالن برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وجود ندارد. ماده 3 :شرایط ورود به برنامه پزشک پژوهشگر: داوطلبان بر اساس تواناییهای بالقوه در رهبری )leadership ،)تحقیق، آموزش، نوآوری (innovation ،(تفکر انتقادی و تحلیلی (thinking critical and analytic ،(بصیرت علمی (vision ،(کیفیت و کمیت بازده تحقیقاتی، عالقه و تعهد ملی، نیاز دانشگاه و مراکز تحقیقاتی، کیفیت پروژه مورد نظر و امکانات موجود برگزیده میشوند. لذا احراز شرایط زیر در داوطلب ضروری است: 3 .دارا بودن شرایط عمومی ورود به آموزش عالی، 3 .دارا بودن دانشنامه دکتری حرفهای پزشکی/دندانپزشکی از یکی از دانشگاههای معتبر داخل یا خارج کشور که به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، 2 .حداقل معدل 36 در دوره دکترای حرفهای پزشکی/دندانپزشکی، 4 .شرکت در امتحان ورودی دستیاری تخصصی و یا فوق تخصصی/فلوشیپ و کسب حداقل ٪35 حدنصاب رشته-محل، 0 .کسب حداقل 0 امتیاز برجستگی علمی-تحقیقاتی به صورت زیر: )3 )دارا بودن مدال المپیاد علمی دانشآموزی در رشتههای شیمی، فیزیک، زیست شناسی، ریاضیات و یا کامپیوتر )طال=2 امتیاز، نقره=3 امتیاز، برنز=3 امتیاز(. صفحه 3 از 8 )3 )دارا بودن مقاالت تحقیقاتی به طوری که برای هر 3 واحد Factor Impact مجله 3 امتیاز داده میشود )سهم هر یک از نویسندگان مقاله بر اساس قوانین ارتقاء اعضای هیأت علمی محاسبه میشود(. مقاالت چاپ شده در مجالتی که IF کمتر از 3 دارند، گزارش مورد بالینی و اظهار نظرهای شخصی چاپ شده محاسبه نمیگردد. )2 )دارا بودن اختراع ثبت شده با patent بینالمللی )EU/USA( )3 امتیاز(. )4 )دارا بودن مدرک BSc/BA یا معادل آن )3 امتیاز(. )0 )دارا بودن مدرک MPH/MSc/MPhil یا معادل آن )3 امتیاز(. )6 )دارا بودن مدرک PhD-MD( 2 امتیاز(. 6 .حداکثر سن 25 سال تمام برای افراد بدون تخصص بالینی و 20 سال تمام برای متخصصین یا دستیاران بالینی دوره تخصصی/ فوق تخصصی/ فلوشیپ و یا دارندگان مدرک PhD میباشد. داوطلبان تا سقف 45 سال تمام نیز قابل پذیرش میباشند به شرط آنکه به ازای هر سال سن اضافه، حداقل یک امتیاز اضافه بر آنچه در بند 0 ماده 2 آمده است، کسب نماید. 7 .موفقیت در آزمون زبان انگلیسی مطابق با مصوبات شورایعالی برنامهریزی علوم پزشکی در خصوص پذیرش دانشجویان PhD ،by Research 8 .تحصیل در برنامه پزشک پژوهشگر تمام وقت میباشد، بنابر این هر گونه اشتغالی به هر صورت و در هر کجا در طول برنامه پزشک پژوهشگر برای این دستیاران ممنوع است. 3 .موفقیت در مصاحبه ساختارمند (interview structured .(مصاحبه ساختارمند مصاحبهای است که در آن همه داوطلبان به یک مجموعه سوال ثابت پاسخ میگویند. مصاحبهکنندگان به پاسخهای داده شده هر داوطلب نمره میدهند و نهایتاً معدل کل برای هر داوطلب محاسبه شده و رتبهبندی انجام و بهترین افراد بر اساس رای نهایی اعضای کمیته مصاحبه کننده انتخاب میگردند. مجموعه سواالت میباید در ابتدای جلسه مصاحبه مورد تایید اکثریت اعضای کمیته مصاحبه کننده قرارگیرد. تبصره 1 :داوطلبانی که دارای هر دو مدرک MD و PhD هستند و در صورتی که شرایط مذکور در ماده 2 را دارند میتوانند وارد دوره آموزش تخصصی در چهارچوب برنامه پزشک پژوهشگر شوند و به مدرک تخصص بالینی در رشتهای که قبول شدهاند نیز نائل آیند. همچنین داوطلبانی که دارای یکی از بوردهای تخصص بالینی هستند، در صورتیکه شرایط مذکور در ماده 2 را دارند می توانند وارد دوره فوق تخصصی/فلوشیپ در چهارچوب برنامه پزشک پژوهشگر شوند و عالوه بر مدرک فوق تخصصی/فلوشیپ، به مدرک PhD نیز نائل آیند. تبصره ۲ :مشموالن طرح نیروی انسانی در صورتیکه مفاد ماده 2 از این آیین نامه را داشته و در برنامه پزشک پژوهشگر پذیرفته شوند، در هر مقطعی از طرح که باشند می توانند با رعایت قوانین و مقررات مربوطه، از طرح نیروی انسانی ترخیص شده و برای شروع برنامه پزشک پژوهشگر ثبت نام نمایند. تبصره 3 :اعضای هیات علمی با مرتبه استادیار/ مربی در مراکز تحقیقاتی و دانشگاه ها در صورت احراز شرایط ورود به برنامه پزشک پژوهشگر )ماده 2 )و کسب مرخصی آموزشی از موسسه کارفرما وفق قوانین و مقررات مربوطه، می توانند در این برنامه شرکت نمایند. ماده 4 :شرایط مرکز تحقیقاتی میزبان بررسی صالحیت مراکز تحقیقاتی برای جذب دستیاران پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه و صدور مجوز توسط "شورا" صورت گرفته و بر اساس موارد زیر است: 3 .داشتن مجوز فعالیت از شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشور، 3 .دارا بودن حداقل یک استاد راهنما از اعضای هیئت علمی اصلی عضو مرکز با شرایط مندرج در ماده 6، صفحه 4 از 8 2 .داشتن فضای تحقیقاتی و امکانات آزمایشگاهی مناسب در مرکز، 4 .انجام بخش عمده از آموزش برنامه پزشک پژوهشگر در مرکز، 0 .انتشار حداقل 05 مقاله معتبر در مجالت ISI مرتبط با فعالیت مرکز توسط اعضای هیات علمی مرکز، 6 .وجود ارتباطات و همکاری های بین المللی در مرکز. تبصره 1 :در صورت لزوم و با تایید دبیرخانه "شورا" محل آموزش بالینی می تواند متفاوت از محل انجام پروژه تحقیقاتی باشد. تبصره ۲ :ظرفیت جذب دستیار در هر مرکز بستگی به توانایی آن مرکز و اساتید راهنمای موجود در آن مرکز داشته و با تایید "شورا" تعیین می شود. ماده 5 :شیوه انتخاب 3 -رئیس مرکز تحقیقاتی میزبان می باید با هماهنگی مدیر گروه بالینی مربوطه و تایید معاون آموزشی دانشگاه، طی نامه ای مدارک الزم را برای ارزیابی مرکز جهت صدور مجوز جذب دستیار پزشک پژوهشگر به دبیرخانه "شورا" ارسال نماید. 3“ -شورا“ بر اساس ماده 4 این آیین نامه شرایط مرکز را بررسی نموده و در صورت احراز شرایط، نام مرکز را در فهرست مراکز میزبان می گنجاند. 2 -هر ساله یک بار فراخوان جذب دستیاران پزشک پژوهشگر توسط دبیرخانه "شورا" اعالم می گردد. در این فراخوان فهرست مراکز تحقیقاتی که برنامه پزشک پژوهشگر ارائه می کنند و ظرفیت هر مرکز پس از تصویب در "شورا" اعالم می شود. 4 -ظرفیت هر ساله جذب برای دوره پزشک پژوهشگر توسط "شورا" و براساس نیاز کشور و توانایی علمی مرکز میزبان تعیین میشود، این ظرفیت همیشه کمتر از ٪0/3 ظرفیت کل دستیاران در رشته محل )با گرد ریاضی( در آن سال خواهد بود. 0 -داوطلب بر اساس عالقه و سوابق پژوهشی خود تقاضای ورود به برنامه را از طریق تکمیل فرم آنالین در سایت معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت ارسال می کند. 6 -دبیرخانه "شورا" کلیه داوطلبانی که بر اساس این آیین نامه صالحیت ورود به برنامه پزشک پژوهشگر را دارند به مراکز تحقیقاتی میزبان معرفی می کند. 7 -زمان مصاحبه برنامه پزشک پژوهشگر پس از اعالم نتایج آزمون دستیاری، حداکثر تا دو ماه پس از شروع دوره سایر دستیاران هر سال خواهد بود. 8 -کلیه داوطلبان توسط کمیته 3 نفره پزشک پژوهشگر هر دانشگاه، که اعضای آن عبارتند از استاد راهنما، مدیر گروه تخصصی بالینی دانشگاه میزبان، معاون آموزشی گروه تخصصی بالینی دانشگاه میزبان، رییس مرکز تحقیقات میزبان، معاون پژوهشی مرکز تحقیقات میزبان، رییس دانشگاه میزبان یا نماینده تام االختیار او، معاون تحقیقات و فنآوری دانشگاه میزبان یا نماینده تام االختیار او، معاون آموزشی دانشگاه میزبان یا نماینده تام االختیار او، و دبیر "شورا" )بعنوان نماینده وزارت بهداشت( می باشد، مصاحبه ساختارمند (interview structured (شده و برترین ها انتخاب می گردند. تبصره 1 :حضور مدیر گروه تخصص بالینی، رییس مرکز تحقیقات میزبان، و نماینده وزارت بهداشت در کمیته پزشک پژوهشگر و کسب حداقل 0 رای مثبت در مصاحبه ساختاری برای ورود به برنامه پزشک پژوهشگر الزامی است. تبصره ۲ :فرم ارزیابی و نمره گذاری در مصاحبه ساختاری توسط دبیرخانه "شورا" تهیه و در دسترس دانشگاه ها قرار می گیرد. تبصره 3 :هرگونه تخلف در روند جذب و حمایت از دستیاران توسط دبیرخانه "شورا" بررسی شده و موسسه متخلف با تایید "شورا"، از یک تا 0 سال از جذب پزشک پژوهشگر محروم شده و پرونده به مراجع ذیصالح قانونی ارجاع داده می شود. صفحه 5 از 8 تبصره 4 :داوطلبین معترض به نتایج هر فراخوان می توانند ظرف مدت حداکثر یک هفته اعتراض خود را کتبا به دبیرخانه "شورا" اعالم دارند. دبیرخانه "شورا" موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه مورد اعتراض را بررسی و کتبا نتیجه را به داوطلب اعالم نماید. نظر دبیرخانه "شورا" نهایی بوده و برای داوطلب، دانشگاه و مرکز تحقیقاتی میزبان الزم االجراست. ماده 6 :شرح برنامه 3 -طول برنامه بر اساس دوره آموزشی دستیار و با تایید دبیرخانه "شورا" تعیین می گردد. این برنامه حداکثر 8 سال بوده و شامل دوره تخصص، فوق تخصص/فلوشیپ + 2 سال محاسبه می گردد. 3 -طول مدت برنامه در شرایط خاص )بیماری، زایمان و وقایع غیر قابل پیش بینی(، به تشخیص "شورا" تا 3 سال قابل تمدید می باشد. 2 -دستیار موظف است حداکثر تا پایان شهریور هر سال یک گزارش یکهزار کلمه ای از پیشرفت کار خود به دبیرخانه "شورا" ارسال کند. دبیرخانه می باید حداکثر ظرف مدت یک ماه از ارسال گزارش نظر خود را بصورت مثبت )ادامه برنامه(، منفی )اخراج از برنامه( و یا مشروط )ادامه برنامه با شروط ویژه( اعالم دارد. دوبار مشروط شدن دستیار با نظر "شورا" به اخراج او از برنامه منجر می گردد. 4 -دستیاران برنامه پزشک پژوهشگر برای فارغ التحصیلی از برنامه ملزم به دریافت مدرک بورد تخصص/فوق تخصص/فلوشیپ می باشند. 0 -پیشرفت رضایت بخش دستیار منوط به گذراندن موفقیت آمیز مراحل آموزشی و پژوهشی، شامل امتحان ارتقا، کسب مهارت های بالینی و تحقیقاتی، چاپ مقاالت، و گزارش ساالنه دستیار و نظر استاد راهنما می باشد. 6 -در صورتی که دستیار ظرف حداکثر مدت مجاز تحصیل، و در موارد خاص در مدت تمدید آن، نتواند مدارک مورد انتظار را دریافت نماید، و یا پیشرفت کار او مطابق با اهداف از پیش تعیین شده و مد نظر شورا نباشد با نظر "شورا" به اخراج او از برنامه منجر می گردد. در ضمن، در صورت عدم موفقیت دستیار در برنامه پزشک پژوهشگر و یا انصراف او از ادامه برنامه هیچگونه مدرک تخصص/فوق تخصص/فلوشیپ بالینی به او تعلق نمی گیرد. 7 -فراغت از تحصیل دستیار با رعایت مفاد این آیین نامه و با حصول موفقیت در فعالیت پژوهشی- آموزشی توسط موسسه میزبان انجام خواهد شد. تبصره 1 :دستیارانی که در هنگام پذیرش در برنامه پزشک پژوهشگر از موسسات علمی خارج از کشور بورس تحصیلی دریافت کرده باشند و یا در حال تحصیل در این مراکز باشند می توانند در صورت پذیرفته شدن در برنامه پزشک پژوهشگر، طرح تحقیقاتی خود را با همکاری موسسه خارجی انجام دهند. تبصره ۲ :دستیاران برنامه پزشک پژوهشگر همچون دیگر دستیاران هر ساله در امتحان ارتقاء شرکت می کنند، اما حداقل نمره قبولی آنان بر اساس میزان آموزش بالینی که تا زمان امتحان دریافت کرده اند، وفق مصوبات شورای آموزش پزشکی تراز می گردد )حداکثر هر دو سال یک بار باید در یک آزمون ارتقا نمره کف قبولی مربوط به سال متناظر را کسب نمایند(. ماده 7 :برنامه آموزشی و تحقیقاتی برنامه برنامه آموزش و تحقیق دستیار می باید در چهارچوب مصوبات معاونت آموزشی و معاونت تحقیقات و فنآوری و با هماهنگی میان رئیس مرکز تحقیقاتی میزبان و مدیر گروه بالینی مربوطه تنظیم شده و در ابتدای هر سال تحصیلی به دبیرخانه "شورا" اعالم میگردد. اصول کلی برنامه عبارتند از: صفحه 6 از 8 3 -در سال اول دستیار ۹ واحد عمومی را با نظر استاد راهنما )از لحاظ ترتیب و زمان گذراندن این واحد ها( می گذراند. این واحدها عبارتند: از آمار زیستی و اپیدمیولوژی )3 واحد(، روش تحقیق )3 واحد(، اخالق در پژوهش (Ethics( (1 واحد(، مستند سازی و گزارش نویسی (Writing Report and Documentation (و نگارش مقاله Scientific( (Writing و نگارش پروپوزال )3 واحد(، مهارتهای ارتباطی (Skill Communication( (3 واحد( 3 -واحدهای آموزشی اختصاصی بر اساس نیاز دستیار و با نظر استاد راهنما )3 واحد( در طول برنامه گذرانده می شود. 2 -الزامیست که تعداد مقاالت علمی دستیار در طول برنامه، معادل سال های آموزش و در مجالت اندکس شده ISI با impact 3>factor بوده و حداقل در نیمی از این مقاالت به عنوان نویسنده اول باشد. 4 -نظارت مستقیم بر کلیه امور آموزشی و پژوهشی دستیاران به عهده دانشکده پزشکی/دندانپزشکی میزبان می باشد. 0 -در برنامه ریزی مدیر گروه بالینی باید اطمینان حاصل کند که کلیه مفاد کاریکولوم رشته تخصصی/فوق تخصصی مربوطه در طول دوره دستیاری تکمیل می گردد. ماده 8 :شرایط استاد راهنما 3 -استاد راهنما فردی است که وظیفه هدایت و راهنمایی دستیار را تا پایان برنامه برعهده دارد. 3 -تمام فعالیت های آموزشی و پژوهشی دستیار طی برنامه پزشک پژوهشگر با هدایت و نظارت استاد راهنما صورت می گیرد. 2 -تعیین استاد راهنما از ابتدای برنامه پزشک پژوهشگر ضروری می باشد و استاد راهنما تا انتهای برنامه مسئولیت راهنمایی دستیار را برعهده دارد. 4 -دستیار در صورت لزوم می تواند حد اکثر دو استاد راهنما و سه استاد مشاور اختیار کند. 0 -استفاده از اساتید راهنما و یا مشاور از دیگر موسسات داخل و یا از خارج کشور بالمانع است. با این حال، حداقل یکی از اساتید راهنما می باید از اعضای هیات علمی اصلی )تمام وقت یا نیمه وقت( مرکز تحقیقاتی میزبان با حداقل مرتبه دانشیاری در همان مؤسسه باشد. 6 -استاد راهنما می باید دارای حداقل 35 مقاله )شامل 0 مقاله که در آنها نفر اول و یا نویسنده مسئول باشد( ایندکس شده در نمایه نامه های بین المللی )Med Pub یا ISI )باشد، و همچنین دارای index-H حداقل 35 مطابق با نمایه بین المللی Scopus یا Scholar Google باشد. 7 -استاد راهنما بایستی سابقه نگارش پیشنهادیه تحقیقاتی، جذب بودجه، اجرای طرح و نظارت بر رساله فوق لیسانس و یا دکترا بعنوان استاد راهنما داشته باشد. 8 -کلیه وظایف استاد راهنما مطابق با ضوابط مصوب در دوره Research by PhD می باشد. در این راستا استاد راهنما موظف است در تکمیل و تدوین زمینه تحقیقاتی موضوع پایان نامه، آمادگی دستیار برای دفاعیه، صحت و نوین بودن یافته ها و اتمام به موقع پایان نامه دستیار را هدایت کند. ضروری است مشکالت احتمالی که منجر به اطاله دوره دستیار می گردد، در اسرع وقت به دبیرخانه "شورا" گزارش شود. ماده ۹ :تدوین پایان نامه 3 -دستیار در سال اول برنامه ملزم به انتخاب موضوع پایان نامه، انجام مطالعات مقدماتی، و نگارش پروپوزال می باشد. پروپوزال تحقیقاتی می باید در شورای پژوهشی دانشگاه میزبان تایید شده و نسخه ای از آن به دبیرخانه "شورا" ارسال گردد. 3 -ضوابط مربوط به تدوین پایان نامه پزشک پژوهشگر مطابق با ضوابط مندرج در دوره Research by PhD می باشد. صفحه 7 از 8 2 -دستیاران پزشک پژوهشگر )به جز استفاده کنندگان از تبصره های 3 ماده 2 این آئین نامه( می توانند پایان نامه خود را هم برای دوره PhD و هم برای دوره تخصص/فوق تخصص/فلوشیپ ثبت نمایند. 4 -موضوع پایان نامه باید منطبق با رسالت مرکز تحقیقاتی میزبان، تخصص استاد راهنما، عالقه دستیار و ترجیحاً در جهت حل مسائل و نیازهای نظام سالمت بر اساس تشخیص شورا باشد. 0 -رساله تحقیقاتی حداقل در سال سوم و حداکثر یک سال قبل از اتمام برنامه پزشک پژوهشگر می باید جهت دفاع به دانشکده میزبان ارسال گردد. 6 -طرح تحقیقاتی مصوب و ثبت موضوع پایان نامه دستیار در مرکز میزبان می باید به اطالع دبیرخانه "شورا" برسد. ماده 11 :تسهیالت 3 -پذیرفته شدگان بطور خودکار در فهرست بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته و از مزایای مربوط به دوره سربازی، وام مسکن، وام ازدواج و غیره استفاده خواهند کرد. 3 -کلیه هزینه های مربوط به برنامه پزشک پژوهشگر همچون بودجه تحقیقاتی، سفر، آموزش در خارج از کشور، حقوق ماهانه و غیره بر اساس توافقنامه مورخ 32/3/3232 میان وزارت بهداشت و معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری تامین شده و بودجه مذکور مستقیما هر 6 ماه به حساب مرکز تحقیقاتی میزبان واریز می گردد. 2 -دستیاران هزینه حداکثر ساالنه یک سفر خارج از کشور جهت شرکت در کنفرانس های معتبر بین المللی )در صورت ارایه مقاله( را دریافت می کنند. 4 -دستیاران در طول برنامه ماهانه معادل حقوق و مزایای مربی، و یا استادیار تمام وقت جغرافیایی را )در صورت داشتن PhD یا بورد تخصصی( از مرکز تحقیقاتی دانشگاه میزبان دریافت می کنند. 0٪ -35 از کل بودجه تحقیقاتی هر دستیار برنامه پزشک پژوهشگر از طریق مرکز تحقیقاتی میزبان در اختیار مدیر گروه بالینی میزبان قرار داده شده تا در جهت ارتقا کمیت و کیفیت آموزش هزینه شود. 6 -وزارت بهداشت تسهیالت ویژه ای جهت جذب و نگه داشتن فارغ التحصیالن برنامه پزشک پژوهشگر در مراکز تحقیقاتی برتر کشور )همچون انجام کلیه تعهدات، شامل طرح نیروی انسانی پس از فارغ التحصیلی( ایجاد می کند. 7 -طول برنامه پزشک پژوهشگر با رعایت مقررات و قوانین مربوطه بعنوان سوابق علمی جهت ارتقا رتبه دانشگاهی به شمار می آید. 8 -کلیه تعهدات خدمت پذیرفته شدگان برنامه پزشک پژوهشگر )شامل طرح نیروی انسانی( مطابق با بند "ج" ماده 0 توافقنامه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنیاد ملی نخبگان با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی مورخ 32/3/3232، پس از فارغ التحصیلی آنان از برنامه پزشک پژوهشگر و در مراکز تحقیقاتی برتر کشور بعنوان اعضای هیات علمی انجام میپذیرد. متعهدان به سازمانهای غیر از وزارت بهداشت )همچون وزارت نفت، تامین اجتماعی، وزارت دفاع و مانند اینها( ملزم به ارائه موافقت این سازمان ها برای ورود به برنامه پزشک پژوهشگر می باشند. ماده 11 : داوطلبین بورسیه مؤسسات غیر دولتی و شعب بین الملل دانشگاهها به منظور تحقق ارتباط دانشگاه و با مراکز علمی غیر دولتی در جهت دستیابی به اهداف سند چشم انداز جمهوری اسالمی در برنامه پنجم توسعه، مراکز مجری برنامه های پزشک پژوهشگر می توانند پس از تصویب در "شورا"، به تعداد کل پذیرش خود اضافه نمایند، منوط به اینکه دستیاران مازاد به صورت بورس کامل مؤسسات خصوصی و یا داوطلبان خارج از کشور پذیرش صفحه 8 از 8 شوند. این پذیرش مازاد نباید هیچگونه هزینه ای بر دوش موسسات دولتی و دانشگاه ها بگذارد. طبعا این دسته از داوطلبان باید شرایط ورود به برنامه را همچون دیگر متقاضیان پزشک پژوهشگر دارا باشند. ماده 1۲ :سایر مقررات 1 -کلیه ی واحدهای زیر مجموعه وزارت بهداشت موظف هستند در صورت راه اندازی برنامه پزشک پژوهشگر در دانشگاه مربوطه کمال همکاری را در حمایت از پذیرفته شدگان برنامه پزشک پژوهشگر به عمل آورند. در غیر این صورت، دبیرخانه "شورا" میتواند جهت کمک به حل مشکل رأسا اقدام نماید. 2 -تغییر مرکز میزبان، طرح تحقیقاتی و استاد راهنما بر اساس تقاضای کتبی دستیار، در صورت وجود دلیل موجه )عدم وجود استاد راهنما، امکانات الزم و یا تخطی موسسه میزبان از برنامه آموزشی تحقیقاتی( با تایید دبیرخانه "شورا" و تصویب کمیسیون موارد خاص شورای آموزش پزشکی و تخصصی فقط برای یک بار در طول برنامه امکان پذیر است. 3 -دستیار می تواند حداکثر 30 %از برنامه خود را جهت تحقیق و یا آموزش بالینی با تایید استاد راهنمای اول و دبیرخانه "شورا" در موسسات دیگر علمی در داخل و یا خارج از کشور طی کند. 4 -مدرک .D.Ph /فوق تخصص/ فلوشیپ بر اساس عناوین رشته های مصوب شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی کشور ارزشیابی می شوند. در صورتیکه مدرک مورد تقاضای دستیار در کشور وجود نداشته باشد و یا ظرفیت پذیرش آن در کشور کافی نباشد، دستیار می تواند با تایید دبیرخانه "شورا" دوره مربوطه )حداکثر تا 34 ماه( را در خارج از کشور گذرانده و مدرک مربوطه را دریافت دارد. 5 -در صورتیکه دستیار برنامه پزشک پژوهشگر در زمان ورود به برنامه، در حال گذراندن دوره تخصص/فوق تخصص/فلوشیپ بالینی باشد، می تواند بدون حق تغییر رشته-محل به برنامه پزشک پژوهشگر منتقل شده و از مزایای این برنامه نیز استفاده کند. تبصره 1 -بطور معمول اخذ مرخصی تحصیلی در نیم سال اول تحصیلی مجاز نیست اما در موارد استثنایی با درخواست رئیس مرکز تحقیقات و تایید دبیرخانه "شورا" امکان پذیر است. تبصره ۲ -مدت مرخصی تحصیلی بر اساس قوانین دستیاری و جزو سنوات تحصیلی دستیار محسوب می شود. ماده 13 - این آیین نامه در 32 ماده و 32 تبصره در تاریخ 37/2/3234 به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی رسید.