اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقاتی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

1.    آگاهی، نگرش و عملکرد مردم نسبت به بیماریها و عوامل خطر سلامت    آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
2.    وضعیت بیماری های رفتاری و روش مقابله با آن   
3.    کاربرد الگوهای آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت در عرصه های مختلف بهداشتی درمانی   
4.    نقش آموزش بهداشت در کنترل بیماری های واگیردار درمنطقه   
5.    طراحی و روانسنجی ابزار در مطالعه رفتارهای پرخطر، رفتارهای پیشگیری، رفتارهای درمانی و غیره   
6.    انجام مطالعات نیازسنجی مبنی بر شواهد به منظور طراحی مداخلات بهداشتی- درمانی اثربخش   
7.    ارزشیابی برنامه های ارتقای رفتارهای پیشگیری از بیماری های واگیر و غیرواگیر (دیابت، ایدز و ..)   
8.    ارزشیابی برنامه های پیشگیری از رفتارهای پرخطر (سوء مصرف مواد، رفتارهای پرخطر جنسی و ..)   
9.    انجام مطالعات آموزش پزشکی در رشته های مختلف بهداشتی