اعضای کمیته تحقیقاتی علوم تغذیه و صنایع غذایی

دبیر کمیته : دکتر احسان صادقی

اعضای کمیته:
دکتر یحیی پاسدار
دکتر سید مصطفی نچواک
دکتر هادی عبداله زاد
دکتر مهنوش صمدی
دکتر میلاد روحی
دکتر رضا محمدی
معین بشیری
خدیجه عبدالملکی
مریم عزیزی لعل آبادی