اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقاتی بهداشت حرفه ای و ایمنی

1.    بسته بندی های زیست تخریب پذیر
2.    تولید و فرآوری انواع مواد غذایی    
3.    تهیه و ارزیابی غذاهای فراسودمند در کارخانه های تهیه مواد غذایی استان کرمانشاه    
4.    ایمنی مواد غذایی    
5.    مشکلات اسکلتی عضلانی و علل آن در مشاغل مختلف    
6.    ارزیابی ریسک در حوزه های محیط و صنایع    
7.    مطالعات ارگونومیک در سیستم های تولیدی و خدماتی