اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقاتی علوم تغذیه و صنایع غذایی

1.    تهیه و ارزیابی بالینی غذاهای فراسودمند در کارخانه های تهیه مواد غذایی استان کرمانشاه
2.    ایمنی مواد غذایی
3.    بسته بندی های زیست تخریب پذیر
4.    تولید و فرآوری انواع مواد غذایی