دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های تخصصی / کمیته تحقیقاتی آموزش بهداشت و ارتقا سلامت