اولویت های پژوهشی کمیته تحقیقاتی بهداشت محیط و آلاینده های محیطی

1.    تصفیه و بازیافت فاضلاب های شهری،روستایی و صنعتی به منظور استفاده مجدد در موارد مختلف بهداشت محیط و آلاینده های محیطی
2.    جمع آوری،انتقال و دفع پسماندهای شهری ،بیمارستانی،صنعتی و کشاورزی به منظور کاهش آلودگی و باز چرخش منابع    
3.    تصفیه آب های سطحی و زیر زمینی برای مصارف مختلف شرب و صنعتی با تأکید بر تکنولوژی های بومی و مدرن    
4.    اثرات اقتصادی،اجتماعی،زیست محیطی و بهداشتی ریزگزدها و ارائه راهکارهای تقلیل اثرات    
5.    مشخصات فیزیکی،شیمیایی،میکروبی، رادیولوژیکی و...ریزگرد ها و ارائه راهکارهای مرتبط با آنها به صورت فردی ودر محیط های عمومی    
6.    تأثیر منابع آلاینده هوای شهر کرمانشاه با تأکید بر آلودگی صنایع شرق شهر کرمانشاه و سوزاندن بقایای مزارع و ارائه کنترل آنها    
7.    اقدامات پیشگیرانه در کنترل چالش های زیست محیطی استان