اعضای کمیته تحقیقاتی بهداشت محیط و آلاینده های محیطی

دبیر کمیته : دکتر مقداد پیرصاحب


اعضای کمیته:

دکتر علی الماسی

دکتر هیوا حسینی
دکتر هوشیار حسینی
دکتر انور اسدی
دکتر مسعود مرادی
دکتر زهرا عطافر
دکتر امیرحسین نافذ
دکتر سیدعلیرضا موسوی
دکتر پرویز محمدی