دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های تخصصی / کمیته تحقیقاتی مدیریت و اقتصاد در نظام سلامت