هیئت علمی

 
دکتر یحیی پاسدار  دکتر یحیی پاسدار
استاد گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

تمام وقت

  CV

دکتر مقداد پیرصاحب  دکتر مقداد پیرصاحب
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

تمام وقت

  CV

دکتر بهروز حمزه  دکتر بهروز حمزه
استادگروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

پاره وقت

  CV

   دکتر ستار رضایی
دانشیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: اقتصاد سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

تمام وقت

 

دکتر احسان صادقی  دکتر احسان صادقی 
استاد گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

تمام وقت

  CV

دکتر کرمی متین

دکتر بهزاد کرمی متین

استاد گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

تمام وقت

CV

 
دکتر نجفی  دکتر فرید نجفی 
استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

تمام وقت

  CV

   

تاریخ بروزرسانی : ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ ۱۰:۴۷