شورای پژوهشی مرکز

دکتر فرید نجفی

دکتر بهزاد کرمی متین

دکتر بهروز حمزه

دکتر مجتبی لیمویی

دکتر یحیی پاسدار

دکتر امیر حسن هاشمیان

دکتر مقداد پیرصاحب

دکتر یحیی صفری

دکتر احسان صادقی

دکتر ستار رضایی

دکتر مسعود مرادی

دکتر فریبرز امیدی

دکتر مهدی تقدسی

دکتر غلامرضا عبدلی

دکتر شاهین سلطانی

دکتر نظیر فتاحی