شورای پژوهشی مرکز

 

دکتر پاسدار        یحیی

دکتر پیرصاحب   مقداد

دکتر حمزه          بهروز

دکتر رضایی        ستار

دکتر صادقی      احسان

دکتر صفری       یحیی

دکترکرمی متین   بهزاد

دکترلیمویی       مجتبی

دکترمرادی       مسعود

دکترنجفی        فرید

دکترهاشمیان   امیر حسین