دکتر یحیی پاسدار  دکتر یحیی پاسدار
دانشیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

دکتر مقداد پیرصاحب  دکتر مقداد پیرصاحب
استاد گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

دکتر بهروز حمزه  دکتر بهروز حمزه
دانشیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

دکتر منصور رضایی  دکتر منصور رضایی
استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

دکتر احسان صادقی  دکتر احسان صادقی 
استاد گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

دکتر کرمی متین

دکتر بهزاد کرمی متین

استاد گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 

CV

دکتر لیمویی  دکتر مجتبی لیمویی 
دانشیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

دکتر نجفی  دکتر فرید نجفی 
استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

دکتر هاشمیان  دکتر امیر حسین هاشمیان 
دانشیارگروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV


تاریخ بروزرسانی : ۱۹ مهر ۱۳۹۹ ۱۲:۰۳