دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / آزمایشگاه ها / آزمایشگاه شیمی و میکروبیولوژی