دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / کمیته های تخصصی / کمیته تحقیقاتی بهداشت محیط و آلاینده های محیطی