تاریخچه مرکز

   تاریخچه و معرفی:

 مرکز تحقیقات عوامل محیطی تأثیر گذار بر سلامت، به منظور توسعه فرهنگ پژوهش و اجرای تحقیقات کاربردی بهداشتی، سال1387 در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه فعالیت خود را آغاز نموده است و ابتداء در مهرماه سال 1392 به صورت مصوب اصولی به تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده و در مهرماه سال 1397 مجوز مصوب قطعی را دریافت کرد. این مرکز قبلاً با نام­های مرکز تحقیقات سلامت ،مرکز تحقیقات اپیدمیولوژی محیط  ومرکز تحقیقات علوم بهداشتی فعالیت داشته که با موافقت وزارت متبوع به نام مرکز تحقیقات عوامل محیطی موثر بر سلامت تغییر عنوان یافت.