اعضای کمیته تحقیقاتی بهداشت حرفه ای و ایمنی

دبیر کمیته : دکتر مسعود قنبری

اعضای کمیته:
دکتر فرامرز قره گوزلو
دکتر اکبر برزگر
دکتر محمدمهدی سرمدی
دکتر حاجیعلی یارتیره
مهندس لیلی مصطفایی
مهندس فرنگیس فتاح پور