عکس دکتر بیکی  دکتر امید بیکی
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 دکتر یحیی پاسدار  دکتر یحیی پاسدار
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: تغذیه
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر مقداد پیرصاحب
دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط
رشته تحصیلی: مهندسی بهداشت محیط
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر بهروز حمزه
استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر منصور رضایی
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی: آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 دکتر صادقی  دکتر احسان صادقی 
استادیار گروه علوم تغذیه و کنترل کیفی مواد غذایی
رشته تحصیلی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 دکتر کرمی متین

دکتر بهزاد کرمی متین

استادیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D 

CV

 تصویر  موجود نمی باشد  دکتر مجتبی لیمویی 
دانشیار گروه بهداشت عمومی
رشته تحصیلی: حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 عکس دکتر نجفی  دکتر فرید نجفی 
استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی: اپیدمیولوژی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV

 دکتر هاشمیان 2  دکتر امیر حسین هاشمیان 
استادیار گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی
رشته تحصیلی:  آمار زیستی
آخرین مدرک تحصیلی:ph.D

  CV


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۴۹